Welcome To My Portfolio

 Andrea Wieland 

HOME
Example of Economic Essay 
Resume
Economic Courses 
Power Point 
SAS 
 
 
 
 

 SAS Economic Survey & Results

 
SAS
PDF
HTML

SAS Merging, Plot & Results

 
SAS create
SAS analysis
Results PDF
Results HTML